Menu

فرایندها

لیست فرایندها
اصلاح و خاتمه‌ی قراردادها
خرید خدمات تخصصی
صدور حکم سازمانی
گواهی انجام کار
وصول درآمد
پرداخت مطالبات پیمانکاران
پرداخت های داخل
تامین و تحویل کالا
فرآیند جذب و استخدام
فرآیند رسیدگی حقوقی به شکایات
فرآیند صورت های مالی
فرآیند ماموریت کارکنان
فرآیند های روابط عمومی
فرآیند های مدیریت کنترل جمعیت جانوران
فرآیند های معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی
فرآیند های معاونت هماهنگی مناطق و محیط زیست - تحلیل ارزش افزوده
فرآیند های معاونت هماهنگی مناطق و محیط زیست
نظارت بر امور جایگاه های CNG
فرآیند های نظارت بر امور مراکز خرید و فروش خودرو