X
Home/مستندات و قوانین/مستندات و قوانین/فرایندها

DNNArticleList

فرآیند ها

خرید خدمات تخصصی

خرید خدمات تخصصی

نظارت بر امور CNG

نظارت بر امور CNG

فروش

فروش

نظارت برمراکزخریدوفروش

نظارت برمراکزخریدوفروش

نظارت بر کیوسک‌ها

نظارت بر کیوسک‌ها

نظارت بر برگزاری بازارها

نظارت بر برگزاری بازارها

شناسنامه طرحهای عمرانی

شناسنامه طرحهای عمرانی

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات

مبارزه با موش

مبارزه با موش