X
Home/مستندات و قوانین/مخاطبین خاص/اصناف

طرح طبقه بندی مشاغل

به استناد تبصره ذیل ماده 27 مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تهران به شماره 131670/1623/160 مورخ 25/10/ 1390 ساماندهی صنایع ، صنوف و مشاغل شهر تهران به منظور سهولت در کار ، ایجاد پراکنش مناسب مشاغل در پهنه های شهری از منظر آلودگی و مزاحمت ، با در نظر گرفتن قوانین و اسناد فرادست ، طبقه بندی مشاغل به سه گروه سبز، زرد و قرمز به شرح زیر مورد بازنگری قرار گرفت .

مشاغل سبز ( استقرار مجاز در شهر ) :
          شامل مشاغلی هستند که خدمات آنها مورد نیاز مستقیم شهروندان می باشد ( کارکرد شهری دارند ) و میزان آلایندگی و مزاحمت آنها در حد تحمل و بسیار کم می باشد .
این مشاغل در کلیه پهنه ها اعم از مسکونی ، آموزشی ، بهداشتی ، درمانی در صورت عدم احراز مزاحمت فعالیت و فقدان شاکی خصوصی امکان تأسیس و ادامه فعالیت در شهر را دارند .

مشاغل زرد ( استقرار مشروط در شهر ) :
         شامل مشاغلی هستند که بخشی از فرآیند شغلی آنها با آلودگی و مزاحمت همراه است و مشاغل این گروه به شرط رعایت ضوابط فنی، کارشناسی و نظارتی در پهنه های مسکونی ، پهنه های کار و فعالیت ، پهنه های صنعتی و کارگاهی ، مجتمع های صنفی خدماتی ، قابلیت تأسیس و ادامه فعالیت دارند .

مشاغل قرمز ( غیر مجاز به استقرار در شهر ) :
         مشاغلی هستند که خدمات آنها مورد نیاز مستقیم شهروندان نمی باشد ( کارکرد غیر شهری دارند ) به دلیل آلودگی و مزاحمت ها نمیتوانند در محدوده شهر فعالیت نمایند و در مجتمع های صنفی خدماتی برون شهری و شهرک های صنفی مجاز میتوانند ادامه فعالیت بدهند .

صنایع مشمول طرح انتقال ( الزام هیأت وزیران ) : بر اساس مصوبه سال 1396 هیأت وزیران، 31 رسته شغلی به عنوان واحد هایی که باید از محدوده داخلی شهر خارج شوند و به شهرکهای صنعتی اطراف منتقل شوند .
مشاغل مشمول طرح انتقال ( کمیته انتقال ) : مشاغل مشمول طرح انتقال بر اساس مصوبات کمیته انتقال در 28 رسته که ترجیحا در شهرک های اطراف تهران جانمایی شده و باید در دسترس بودن آنها برا شهروندان ملحوظ گردد .
ضوابط و معیار های استقرار واحد ها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی ( الزام محیط زیست ): رده 1 : واحد های این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتیف کارگاهی و یا تجاری داخل شهر ها و روستا ها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده های مصوب شهری و روستایی استقرار یابند .
رده های 2 و 3 : واحد های این رده مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکانهای صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهر ها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها استقرار یابند .
رد ه های 4و 5 و 6 : واحد های این رده مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و یا مکانهای صنعتی مصوب تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها استقرار یابند .
رده 7 : محل های پیشنهادی جهت استقرار این رده در خارج از حریم شهر و روستا با توجه به فرایند تولید ، توپوگرافی منطقه ، شرایط اقلیمی ف ظرفیت قابل تحمل محیط زیست ، جهت بادهای غالب ، جهت توسعه شهری و سایر ملاحظات زیست محیطی ، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می گردد مورد بررسی کارشناسی و اعلام نظر قرار می گیرد .