Menu

مناسبت های محیط زیستی

Text/HTML


مناسبت محیط زیستی
ماه روز
روز جهانی آب
فروردین
2
روز ملی انس با طبیعت
فروردین 13
روز زمین پاک
اردیبهشت
2
روز جهانی پرندگان مهاجر
اردیبهشت 13
روز جهانی تنوع زیستی
خرداد 1
روز جهانی محیط زیست
خرداد 15
روز جهانی مبارزه با بیابان زایی
خرداد 27
روز جهانی جمعیت
تیر 20
روز ملی یوز پلنگ ایرانی
شهریور 9
روز جهانی حفاظت از لایه ازن
شهریور 25
روز جهانی بدون ماشین
شهریور 31
روز ملی کودک و محیط زیست
مهر 16
روز ملی محیط بان
مهر 17
روز جهانی کاهش بلایای طبیعی
مهر 20
روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی
آبان 2
روز جهانی کوهستان
آذر 20
روز ملی هوای پاک
دی 29
روز جهانی تالابها
بهمن 13
روز ملی درختکاری
اسفند 15
روز جهانی حفاظت از رودخانه ها
اسفند 23